Кошница за пазаруване


Историја на македонскиот народ


Автор: акад. Михаило Апостолски (гл. ред.)
Анотация: Од предисториското време до крајот на XVIII век. Твърди корици
Цена: 45 лв.  бр.


Детайлно описание: Предговор  —  Природно-географски одлики на Македонија
 
I. Македонија во времето на првобитното општество и робовладетелскиот период
Првобитно општество  —  Создавање и развиток на древната македонска држава  —  Македонија под римско владеење
 
II. Македонија во времето на раниот феудализам

Населувањето на Словените на Балканскиот Полуостров  —  Населување на Словените во Македонија и создавање на Македонските Склавинии  —  Ширење на христијанството и книжевноста кај Македонските словени  —  Богомилското движење во Македонија   Самуиловото царство
 
III. Македонија за време на развиениот феудализам

Византиската власт во Македонија  —  Борба против византиската власт  —  Навлегување на Нормани, Срби и крстоносци во Македонија  —  Самостојни феудални владетели на Просек  —  Српската власт во Македонија  —  Осамостојување на Македонија и нејзиното паѓање под турска власт  —  Стопанството и општествената структура во Македонија во XIII и XIV век  —  Културните прилики до крајот на XIV век
 
IV. Турската власт во Македонија (XV—XVIII век)

Македонија во времето на развојот на Османската империја  —  Македонија во времето на слабеењето на Османската империја  —  Борба против феудалната експлоатација и турската власт во Македонија  —  Карпошовото востание  —  Феудална анархија во Македонија  — Културните прилики во XV—XVIII век  —  Исламската култура во Македонија  — Културнотворечки пројави на албанската народност во Македонија

© 2020 Всички права запазени.
дизайн и програмиране: УебДизайн